Winkelcentrum Suydersee | Het Ruim 48, Dronten | 0321 – 701936

Wilt u ook helpen?

Doneer hier boeken

Snel navigeren

Beleidsplan

Inleiding
De Stichting Odd Fellows Boekenverkoop is opgericht in december 2017 en heeft als hoofddoel het verkopen van al eens gelezen boeken voor het goede doel. Dat doet zij met uitsluitend vrijwilligers vanuit een boekwinkel gevestigd aan het Ruim 48 in Dronten. Daarnaast is de Stichting van maatschappelijke waarde vanwege leespromotie, het bieden van stageplaatsen en een zinvolle dagbesteding voor de vrijwilligers.

Visie en missie
Odd Fellows interesseren zich voor de wereld om ons heen en voelen zich mede verantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij waarbij de activiteiten zich richten op de naaste omgeving. Het uiteindelijke streven is harmonie onder de mensen. Met de verkoop van al eens gelezen boeken steunen we lokale- en kleinschalige goede doelen of doelen wat verder weg waarbij lokale inwoners betrokken zijn.

Organisatie
De Stichting wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij wordt bijgestaan door een werkgroep voor de dagelijkse gang van zaken. Zowel het Stichtingsbestuur als de werkgroep bestaat uit vrijwilligers.

Activiteiten
De al eens gelezen boeken worden aan de Stichting geschonken. Na een selectie worden de boeken in de winkel geplaatst dan wel op internet te koop aangeboden. De boekenverkoop gebeurt vanuit een fysieke boekwinkel aan het Ruim 48 in Dronten. De winkel wordt bemenst door vrijwilligers. Over het algemeen kosten de boeken in de fysieke winkel een of twee euro, enkele bijzondere boeken zijn wat hoger geprijsd. De boeken die via internet verkocht worden zijn wat hoger geprijsd. Het bestuur vergadert regelmatig, deels samen met de werkgroep en deels met afvaardigingen van de besturen van de verenigingen Odd Fellows Dronten. Minimaal een keer per jaar is er een vrijwilligersbijeenkomst.

Inkomsten en uitgaven
Na aftrek van de kosten worden de inkomsten gereserveerd voor donaties aan goede doelen. De kosten bestaan uit huisvestingskosten zoals huur en onderhoud van het pand, kosten voor de vrijwilligers zoals koffie en thee, een kerstpakket en een attentie bij ziekte. Er zijn geen beloningen of onkostenvergoedingen voor het bestuur de vrijwilligers. De penningmeester beheert de financiële administratie en keert de donaties uit aan de goede doelen. De keuze van de goede doelen gebeurt op voordracht van de commissie maatschappelijke activiteiten van de Odd Fellows Dronten. De uiteindelijke donaties gebeurt na goedkeuring van minimaal twee leden van het Stichtingsbestuur. De gekozen goede doelen worden vermeld in de nieuwsbrief voor de vrijwilligers en in een jaaroverzicht in de boekwinkel en op de website gepubliceerd.

De staat van baten en lasten en het actuele verslag van activiteiten worden jaarlijks op de website gepubliceerd.

Jaarverslag

1. Inleiding
De doelstelling van de Stichting OFBD: goede tweede hands boeken verkopen om daarmee geld voor goede doelen te genereren.

Na de twee corona jaren, waarin de internetverkoop door ging, is de boekenverkoop weer geheel op gang gekomen. Dit met goede resultaten mede door de inzet van de vrijwilligers. De verkoop van boeken via internet liet ook een goed resultaat zien. Deze resultaten konden worden bereikt door een ruime aanlevering van al eens gelezen boeken.

2. Organisatie en bezetting
De personele organisatie bestaat in grote lijnen uit drie groepen: het bestuur, de zaakregelaars en de overige vrijwilligers. Het Stichting bestuur wordt gevormd door drie vrijwilligers:

Voorzitter: Yvonne den Boer
Penningmeester: Ina de Ruiter
Secretaris: vacant
Dit bestuur heeft 7 keer vergaderd en met de winkeltaak regelaars is drie keer een overleg gehouden. De gezamenlijke vergaderingen gingen veelal over de operationele zaken van de boekenverkoop. Met de beide Loge Besturen is ook twee keer overlegd waarbij steeds goedkeuring is verkregen op belangrijke onderwerpen. Daarnaast heeft er 2 keer een overleg plaats gevonden met de commissie Maatschappelijke Activiteiten.

Er waren eind van het jaar vijf winkeltaak verantwoordelijken actief die de taak hadden de twee verkoop kanalen, het transport, het pand, de inrichting en het magazijn te beheren.
Op onderdelen maakten zij andere vrijwilligers wegwijs of stemden zaken af. Daarbij zijn enkelen actief met een extra taak zoals beheer van het inzetrooster, de etalage, de “sociale media” en de publicatie van het Boek Winkel Bericht. De etalage verzorging was weer goed verzorgd. Regelmatig wordt deze mooi ingericht met een thema van het jaargetijde of algemene feestdagen.

Aan de bezetting van de winkel met vrijwilligers is veel aandacht besteed. Dit te meer omdat binnen het ledenbestand van de Odd Fellows mutaties waren, door gezondheid problemen en overlijden. In totaal zijn er uit de beide Loges +35 Odd Fellows actief binnen de Stichting, die een aantal dagdelen per week in de winkel aanwezig zijn. Daarnaast zijn er +30 niet Odd Fellow leden die zich hebben aangemeld als vrijwilliger en volgens rooster aanwezig zijn, of een taak hebben bij de internetverkoop.

De St. OFBD is een erkend leerbedrijf voor het Praktijkonderwijs in Dronten. Daarnaast is de boekwinkel een plaats voor dagbesteding.

3. Boekwinkel en Internetverkoop
De verkoop van tweede hands boeken was ook in dit jaar weer een succes. Naast de negatieve kanten van corona, is er ook een positieve: door het gedwongen thuis blijven zijn mensen meer gaan lezen.

De totale netto omzet via beide verkoopkanalen bedraagt € 75.800

De lasten voor huisvesting en overige winkelkosten zijn dit jaar ongeveer gelijk aan vorig jaar: € 28.800.

Het resultaat dat overblijft voor uitkering aan goede doelen op voorstel van de Commissie Maatschappelijke Activiteiten is dus € 47.000. Aan goede doelen is € 58.800 geschonken; zie de lijst met goede doelen in het Financieel Jaarverslag. Het netto resultaat van de Stichting OFBD is daardoor € -11.800. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december en de jaarrekening wordt opgesteld door de penningmeester van de Stichting en goedgekeurd door de penningmeesters van beide Loges.

De organisatie en de bezetting vraagt veel inzet van de leden. Daarbij regelen de zaakregelaars de dagelijkse operationele gang van zaken bij de winkel, de internetverkoop en de inzet van de vrijwilligers. Er is een nieuwe versie van het winkel handboek gemaakt.
De Stichting en de vrijwilligers die geen Odd Fellow lid zijn, sluiten bij de start van hun relatie een vrijwilligers overeenkomst waarmee de verwachtingen van beide partijen duidelijk worden. Alle vrijwilligers werden ook dit jaar weer enorm bedankt voor hun inzet en enthousiasme. Dat werd gevierd met een gezellige bijeenkomst in het Loge gebouw. Het jaar werd afgesloten met een St. Nicolaas- en kerstprecentje voor allen.

De internetverkoop door is het gehele jaar uitstekend verlopen. Onze eigen website www.OFBD.nl krijgt steeds meer bekendheid.

Voor onze Public Relations maakten we weer regelmatig gratis reclame met mooie advertenties in de FlevoPost Dronten. Daarnaast zorgden we voor publicatie via Facebook, Instagram en LinkedIn.
Er zijn 16 nieuwsbrieven verschenen die aan alle vrijwilligers werden verzonden.
In samenwerking met de Commissies Maatschappelijke Activiteiten en Public Relations zijn persberichten verschenen over giften aan goede doelen.

4. Financieel overzicht
Het financieel overzicht geeft een sterke verhoging van de omzet bij de St. OFBD ten opzicht van de begroting van 2021. Zie het bijgevoegde Financieel Jaarverslag voor alle details.

Eindresultaat 2022 Begroting 2022 De relatie geheel 2021 tot begroting 2021
Netto omzet boeken verkoop fysieke winkel
€ 37.600
€ 30.600
23 % hoger
Netto Inkomsten uit verkoop via internet
€ 38.300
€ 21.800
74 % hoger
Uitgaven huisvesting
€ 25.000
€ 25.800
Bijna gelijk
Uitgaven ICT, WOZ. BTW en overige kosten)
€ 4.700
€ 6000
20% minder
Beschikbaar voor donaties aan goede doelen
€ 47.000
€ 20.500
Ruim 100 % hoger door voorzichtige schatting verkoop in corona tijd
Scroll naar boven